I 2017 starta vi med T-tur i Midtre Nordfjord Turlag. Vi har T-tur Eid og T-tur Gloppen, der vi har 10 postar pr år. T-tur er eit tilbod til ungdom og vaksne, dei yngste har tilsvarande i Barnas Turlag. Turane har vi beskrive kort under, dei fleste turane er registrert på Ut.no. Ut.no kan du sjå på via app, eller via https://www.ut.no/. Vi har laga klippekort som du kan klippe på kvar post, eller du kan bruke SjekkUt som er den nye appen til Den Norske Turistforeninga.

T-tur-kort får du gratis på Chatlet Eid og Chatlet Sandane

Premiering til alle medlemmar som har gått på 7 turar, eller meir. I tilllegg har vi trekning av verdikort for dei som har gått alle 10 turane. Verdikortet er på kr 2000, og to a kr 1000 på Chatlet!

Alle kan delta på T-tur gratis, enten du er medlem eller ikkje. Turane har T-tur-skilt som markerer startpunkt.

T-tur Eid 2018

T-tur Eid 2018
T-tur Eid 2018 Foto: Mari Ann Jacobsen


Bjørnaskarnakken

Ein byrjar turen på Hanshjellen.  Du går opp skogsvegen, som ligg på høgre sida når du kjem frå Eid. Følg skogsvegen oppover, til den går over i sti. Stien går langs ryggen oppover i ope terreng, langs mastene. Etter kvart vil du få flott utsikt, både mot Skjerdingane, Gjegnen og heilt inn til Lodalskåpa. Stien er til tider myrete. 

Om du vil ha ein litt lenger tur, kan du gå vidare til Hornet.

(Turen er lagt ut).


Rindehornet

Kjør RV15 mot Stryn. Rett før Hjellekrysset tar du til venstre og køyrer opp til Rindane. Her parkerar du på venstre sida av vegen. Her er også informasjonsskilt om turen til Rindehornet. Ta til venstre ved skiltet og følg stien bortover og opp ei steinur. Når du kjem ovanfor steinura tar du til venstre og følger grusvegen til du kjem opp på ei flate. Her svingar du til venstre og opp på stien til Rindehornet. Du kan også velge å gå grusvegen frå starten, men det er lenger. Då går du gjennom grinda og følger vegen fram og gjennom eit tun til du kjem inn på grusvegen. (Alternativt kan du parkere på velteplassen i siste svingen før du kjem opp på Rindane, og følge ein sti der).

Tubortrimpost for Barnas Turlag Eid 2018 (juni-okt).(Turen er lagt ut).


Kvanndalsegga/Blåfjellet

Frå Stårheimssida vert dette fjellet kalla Blåfjellet, medan dei kallar det Kvanndalsegga i Kjølsdalen. Dersom du vel å gå turen frå Kjølsdalen, startar du på Navestøylen. Køyr riksveg 15 til Kjølsdalen. Her køyrer ein på høgre side av elva opp gjennom bygda. Følg vegen vidare på grusveg. Følg skilting til naturmøteplassen. Ein parkerer på ei utkøyrsle på venstre side på Navestøylen.
Ein går over ei lita bru til ei hytte. T-tur skilt vil stå ved brua. Her er det sti, som går over myrterreng, før den svingar oppover forbi ei raud hytte. Hytta er godt synleg. Stien går vidare oppover ryggen til toppen. Du går i ope terreng heile vegen. Det er omlag 650 høgdemeter å gå. 

Tubortrimpost for Barnas Turlag Eid 2018 (juni-okt). (Turen er lagt ut).

Indre Åsane

Turen startar på Lotsberg. Her går ein forbi hovudhuset og til venstre. Stien er lett å finne og du følgjer den heile vegen til Åsane. Først kjem du til Ytre Åsane, så går du vidare til Indre Åsane. Ein kan og ta turen til Øvre Åsane, anten frå Indre eller Ytre Åsane. 

(Turen er lagt ut).


Ytre Hennestøylen.

Turen startar i Hennebygda, på ein lunneplass mellom fotballbana og ei elv. Køyr Panoramavegen mot Stryn. Etter Hennebygdaskiltet køyrer du forbi ei lita fotballbane på venstre side. Rett etter denne er parkeringsplassen.
Ein følgjer skogsvegen omlag ein km. Når ein kjem til eit skilt i vegkanten på høgre side som syner mot Ytre Hennestøylen, (skiltet ligg litt lavt i terrenget) tek ein av og følgjer denne stien oppover. Når du kjem til eit vegskilje er stien merka mot venstre. Følg stien vidare til støylen. Støylen ligg vakkert til og ein gå vidare til Svartegga.
Tubortrimpost for Barnas Turlag Eid 2018 (juni-okt).

(Turen er lagt ut).

Vedviknibba

Denne toppen kan nåast både frå Leivdalen og Tua/Stigedalen. Ein kan og ta det som ein rundtur. Grunna stor aktivitet på skytebana, er turen merka utanom skytebana. Turen er merka med T-tur skilt frå Tua. Skiltet står ved bommen til Fladalsvegen. Følg denne vegen ca 100 meter forbi første brua, og ta deretter til høgre opp lysløypevegen. Følg lysløypa over brua, og ta av til venstre. Her er det utydelig sti, men den er merka med raude pinnar. Følg merking til toppen.  Dersom ein vel å gå frå Leivdalen, køyrer ein riksvegen frå Eid mot Stryn. På Hjelle tek ein av ved skilt merka Heggjabygda. Etter omlag 500 m tek ein til venstre ved skilt Leivdalen. Ein parkerer i Vedvika, etter ca 50 meter. Her står og ei infotavle. Følg traktorvegen 2 - 300 meter. Ta av til høgre, oppover ein raudmerka sti gjennom skogen. Ein følgjer ryggen oppover til ein kjem til varden på toppen. Flott utsikt alle vegar! 

Om ein vil gå hit på ski eller truger, er det greit å gå frå Tua/Stigedalen.
(Turen er lagt ut).


Grimeskarvatnet frå Brekka.

Parker på Brekka innst i Hjelmelandsdalen (vegen hit er kun open for bilkøyring sommartid). Følg merka sti mot Svartevatnet, men gå mot venstre ved vatnet og følg sti på nordaustsida som går vidare oppover på vestsida av elva som renn frå Grimeskarvatnet. Her er stien til tider smal og det er bratt ned mot elva, så ver obs og gå i lag med ungane. Klippar og bok vert liggande i ein liten steinvarde ved elveosen. Ta gjerne med fiskestang, for her er mykje småfisk som det fritt kan fiskast etter.

Tubortrimpost ved Grimeskarvatnet for Barnas Turlag Eid 2018 (juni-okt).

(Turen er lagt ut).


Erviknobba

Turen startar ved Løkane i Ervika. Ein kan parkere der eller betale bompengar og køyre opp grusvegen. NB. Tidvis bratt veg, anbefalar firehjulstrekk. Om ein vel å gå opp grusvegen tar dette ca 20 min. 
Ved rasteplassen i enden grusvegen tar ein stien opp til høgre. Følg ryggen vidare opp til Erviknobba. Stien er merka med raude band. Terrenget er opent heile vegen opp. 
Kassa står på utsiktspunktet mot sør (584moh).

(Turen er lagt ut).


Bauvatnet

Køyr opp Stårheimsdalen på høgre sida av elva,og parker på Sigrona. Ein ser då støylen fram til høgre. Frå støylen følger du stien vidare opp til Bauvatnet. Turen er godt merka. Her er fint fiskevatn, og mogleg for telting.
Tubortrimpost for Barnas Turlag Eid 2018 (juni-okt).

(Turen er lagt ut).


Glitteregga

Tur som vert mykje brukt både sommar og vinter. På vinteren er dette eit populært turmål for Randonè og fjellski. 
Denne turen har mange startpunkt: Åland, Randastøylen, Holmøyvika. 
​Om sommaren er det vanlegast å gå frå Randastøylen.Dit er det bomveg + parkeringsavgift. Frå støylen er det fleire vegar å gå. Den enklaste er kanskje å følgje råsa langs elva oppover. Den går forbi ein stor stein med ein liten varde, før den kryssar neste elv. Råsa følgjer elva eit stykke på andre sida før den går mot Holmøyskaret. For å kome til Glitteregga kan ein følgje elva eit stykke, oppover Fagredalen. Vidare er det inga tydeleg rås før ein møter merkesteinar når ein nærmar seg toppen.
Vinter; For å gå på ski til Glitteregga, er det vanlegaste å køyre til Ålandsleite og gå derifrå (obs: vegen vert ofte stengt på våren pga teleløysing). Frå Ålandsleite kan ein følgje ein skogsveg oppover til ein nærmar seg skoggrensa. Når skogsvegen endar held ein fram i same retning oppover, til ein kjem så høgt at det er enkelt og naturleg å krysse over til andre sida av elva. Toppen ligg slik til at ein ikkje ser den før ein er ganske nær.

(Turen er lagt ut).


T-tur Gloppen 2018 - for alle  - lettare turar

Foto: Katrine Fjellestad Aske

Heilårsturane og vinterturane blir lagt ut i februar, dei andre i løpet av mai. Tidspunkt varierer frå år til år alt etter tilhøva. Vi oppdaterer facebook etterkvart som postane blir lagt ut.

Dei fleste turane er registrert på Ut.no og SjekkUt, der finn du meir info om kvar tur i tillegg til bilder.

Bolberg

Når du kjem til Føleide ser du T-tur skiltet festa på ein telefonstolpe i fyrste vegen opp til venstre. (Parker i krysset  på Føleide der du kan køyre til Dimma.)

Gå på vegen utan å "ta av" til du kjem til enden, der går du til høgre. Du ser masta med lys i, så det skal vere greitt å finne fram.  

Ynskjer du å gå meir, så kan ein kombinere med ein tur i marka. Der er skilta ulike ruter.

Røsskleivvatnet 

Parker ved vasstanken i Valborgkleiva, eller betal bompengar og køyr til Leirstøylen. Om du går frå Valborgkleiva er starten av turen lik med Veten. Når du kjem til Leirstøylen forset du rett fram og går på tydeleg sti.

Der er ein bålplass, så ta med det du treng å ha ei fin stund!

Holvikfossen i Trivselsskogen

Om du har bil tar du av på E39 ovanfor Holvika mellom Kleivedammen og Austrheim og parkerer på lunneplassen. Det er skilta til parkering, og turen er merka.

Turen er forholdsvis kort, men bratt.  Fin utsikt på toppen. 

Eit godt turtips er å forsetje vidare oppover og gå ned til Utsikten og Draumekvila, før du kjem ned att på parkeringsplassen att. Der ligg fleire turforslag på Ut.no. Der er og skilta ulike ruter.

Lonevatnet 

Start ifrå Meieriet på Byrkjelo og gå på tydeleg skogsveg/sti til Lonevatnet. Ein forholdsvis lett tur, ynskjer du den endå lettare køyrer du mot Myklebustdalen og går derifrå.

Byrkjelo Kraft har opparbeidd vegane i forbindelse med kraftutbygging. Lonevatnet er med andre ord eit oppdemt vatn, så ver forsiktig. 

Lonevatnet har vorte eit populært turmål etter utbygginga, så her kan vi sende ei takk til kraftutbygginga :-)

ÅSTØYLEN

Parker på Dalheim i Gjengedalen.

Når det er bart er det fint å sykle, trille, eller gå.

Sommarstid kan du vere så heldig å få vere med å jage inn kyr og sjå på kor dei blir melka.

Ein kort og lett tur. (Det tar ca ein time å køyre frå Sandane til Dalheim)

Om du vil sjå deg litt meir om, så kan ein tur inn i Gjengedalen vere eit godt alternativ.

Dalsbøen

Parker på Ryggjastøylen etter at du har betalt bompengar, for å køyre på Traudalsvegen.

Gå på vegen inn til vatnet. Ynskjer du variasjon, så anbefalar vi å låne padleutstyret til turlaget som er gratis for medlemmar. (må bestillast på mnt.dnt.no). Vi har kano, 2 enkle kajakkar og ein sit on topp kajakk der ein kan sitje fleire på.

Det er og fint for dei som treng å ha med vogn, eller dei som likar å sykle. (siste stykket er på sti)

Turen er på ca 3,5 km med lite høgdeforskjel.

Gapahuk i Valborgkleiva

Parker før bomkassa i Valborgkleiva og gå vegen eit stykke oppover til du ser ein sti som går inn til høgre. Vi har festa eit band på treet der du tar av. Alternativt kan du gå stien mot Veten, og ta nedover når du kjem på bilvegen.

Frå vegen og inn til gapahuken tar det berre eit par minutt. Der er sitjebenkar og bålpanne.

Draumekvila i Trivselsskogen

Om du har bil tar du av på E39 ovanfor Holvika mellom Kleivedammen og Austrheim og parkerer på lunneplassen. Det er skilta til parkering.

Turen er forholdsvis kort, men har litt stigning.

Der er og skilta ulike ruter.

Fin utsikt, fleire plassar å kvile. På Draumekvila står dagsturhytta, og der er bålpanne.

Gloppestadstøylen

Om sommaren kan du køyre inn på Engesetåsen og parkere nokre hundre meter frå støylen. Turen kan kombinerast med td. ein tur til Austrheimsstøylen.

Hugs å betal bompengar.

Holestøylen

Parker på Utvikfjellet og gå i retning mot Fløtravarden. Holestøylen ligg nær vegen.

Ein tur på grusveg som ein kan velje å gå, sykle, eller trille vogn mm.

Hugs å betal parkeringsavgift.

T-tur Gloppen 2018 - unge og vaksne

T-tur Gloppen 2018
T-tur Gloppen 2018

Heilårsturane og vinterturane blir lagt ut i februar, dei andre i løpet av mai. Tidspunkt varierer frå år til år alt etter tilhøva. Vi oppdaterer facebook etterkvart som postane blir lagt ut.

Dei fleste turane er registrert på Ut.no og SjekkUt, der finn du meir info om kvar tur i tillegg til bilder.

Bolberg 

Når du kjem til Føleide ser du T-tur skiltet festa på ein telefonstolpe i fyrste vegen opp til venstre. (Parker i krysset  på Føleide der du kan køyre til Dimma.)

Gå på vegen utan å "ta av" til du kjem til enden, der går du til høgre. Du ser masta med lys i, så det skal vere greitt å finne fram.  

Ynskjer du å gå meir, så kan ein kombinere med ein tur i marka. Der er skilta ulike ruter.

Røsskleivvatnet. 

Parker ved vasstanken i Valborgkleiva, eller betal bompengar og køyr til Leirstøylen. Om du går frå Valborgkleiva er starten av turen lik med Veten. Når du kjem til Leirstøylen forset du rett fram og går på tydeleg sti.

Der er ein bålplass, så ta med det du treng å ha ei fin stund!

Holvikfossen/Trivselsskogen  

Om du har bil tar du av på E39 ovanfor Holvika mellom Kleivedammen og Austrheim og parkerer på lunneplassen. Det er skilta til parkering, og turen er merka.

Turen er forholdsvis kort, men bratt.  Fin utsikt på toppen. 

Eit godt turtips er å forsetje vidare oppover og gå ned til Utsikten og Draumekvila, før du kjem ned att på parkeringsplassen att. Der ligg fleire turforslag på Ut.no. Der er og skilta ulike ruter.

Lonevatnet 

Start ifrå Meieriet på Byrkjelo og gå på tydeleg skogsveg/sti til Lonevatnet. Ein forholdsvis lett tur, ynskjer du den endå lettare køyrer du mot Myklebustdalen og går derifrå.

Byrkjelo Kraft har opparbeidd vegane i forbindelse med kraftutbygging. Lonevatnet er med andre ord eit oppdemt vatn, så ver forsiktig. 

Lonevatnet har vorte eit populært turmål etter utbygginga, så her kan vi sende ei takk til kraftutbygginga :-)

ÅSTØYLEN

Parker på Dalheim i Gjengedalen. 

Når det er bart er det fint å sykle, trille, eller gå.

Sommarstid kan du vere så heldig å få vere med å jage inn kyr og sjå på kor dei blir melka.

Ein kort og lett tur. (Det tar ca ein time å køyre frå Sandane til Dalheim)

Om du vil sjå deg litt meir om, så kan ein tur inn i Gjengedalen vere eit godt alternativ.

Dalsbøen 

Parker på Ryggjastøylen etter at du har betalt bompengar, for å køyre på Traudalsvegen.

Gå på vegen inn til vatnet. Ynskjer du variasjon, så anbefalar vi å låne padleutstyret til turlaget som er gratis for medlemmar. (må bestillast på mnt.dnt.no). Vi har kano, 2 enkle kajakkar og ein sit on topp kajakk der ein kan sitje fleire på.

Det er og fint for dei som treng å ha med vogn, eller dei som likar å sykle (siste stykket er på sti)

Turen er på ca 3,5 km med lite høgdeforskjel.

Fløtravarden - heilårstur. 

Parker på Utviken og føl vegen i starten. Deretter kan du velje å gå på vegen nesten til Øvresetstøylen og ta av på sti der. 

Om du vil gå den skilt-merka ruta, så går du til Felde-støylen og tar av på sti der.

Hugs å betal bompengar.

Eggenipa 

Dette er den mest utfordrande turen i 2018, men så får du ein variabel og spennande tur. Nokre kjenner og at ein blir høgderedd.

Turen er merka. Hugs parkeringsavgift.

Vi anbefalar å setje av dagen og gå rundt dalen heim.

Hugs å betal bompengar.

Eikeneshesten 

Med ein litt god 4-hjuls-trekkar kan du køyre opp til Eikenesstøylen. Der er infotavle på Eikenes der turen startar. Dersom du går kan du velje å gå på vegen, eller du kan fylgje skilting å gå støylsråsa. 

Frå støylen går turen stort sett på tydeleg sti. Planen er å merke turen etter DNT-standard i 2018.

Svarthammaren på Nordstranda 

Parkering på Austrheimsstøylen, hugs bompengar. Der er merka i 2018 så det skal vere greitt å finne fram. Stien går opp Kvanndalen, og når du kjem ut av skogen og er ved Kvanndalsvaren kryssar du elva like ovanfor. Det blir utydeleg sti til Svarthammaren, men vi satsar på at vi lagar god sti i løpet av året!